top of page
DSC_0035.jpg

برنامه‌های کوتاه مدت:

 

از آنجایی که بروز رسانی مهارت ها و دانش انفرادی برای پیش‌رفت آینده کاری ضروری است. از طرفی دانش امروز با چنان سرعتی پیشرفت می ‌کند که فرسودگی و کهنه شدن دانش و مهارت‌ها به واقعیتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. بنابراین، آموزش درهمه‌ی عمر بهترین وسیله‌ی است که انسان‌ها می توانند دانش جدید را بدست بیاورند. ما امکان انجام این کار را در زمینه‌های تخصصی انفرادی و گروهی و یا به کسانی که مایل به تعمیق تخصص خود و یا کسب تخصص جدید هستند، ارائه می‌دهیم. با ادامه این برنامه، تمام شرکت کنندگان می توانند آزادانه با سایر مربیان در ارتباط بوده و در مورد مسائل عملی در زندگی حرفه‌ای خود تبادل نظر کنند.

آموزش در روابط بین الملل، بانکداری و امور مالی، مدیریت، رهبری، کارآفرینی، استراتیژی و بازاریابی، بستگی به درخواست‌های خاص دارد.

DSC_0267.JPG

حسابداری

مدیریت کسب وکار

ایجاد مهارت های استراتژیک

مذاکرات تجاری

مدیریت تغییر

دیپلماسی و مهارت های مذاکره

bottom of page