top of page
درست است..jpg
تقویم علمی

براساس تقویم علمی سالانه دو بار امتحان ورودی برگزار می گردد:

سال تعلیمی 2019-2020 - 21 March 2020 و 10 Dec 2020

سال تعلیمی 2021-2022 - 25 March 2021 و 08 Dec 2022

​​

تقویم علمی توسط اداره پوهنتون قابل تغییر است.

سال تعلیمی 2020-2021

سمستر خزانی 2020 - سمستر 2

 

19.08.2020 – رخصتی عمومی, روز استقلال افغانستان

30.08.2020 – رخصتی عمومی, دهم عاشورا

09.09.2020 –رخصتی عمومی، روز شهدا 

29.10.2020 – رخصتی عمومی، روز مولود مسعود سرورکاینات

31.10.2020 - آخرین روز برای تمدید ثبت نام  (برای محصلان فعلی)

01.11.2020 – روز برگزاری امتحان کانکور

07.11.2020 - برنامه معرفی پوهنتون برای جدید الشمولان 

08.11.2020 - آغاز صنوف

 

سمستر بهاری 2021 - سمستر 1

 

25.03.2021 - آخرین روز برای تمدید ثبت نام(برای محصلان فعلی)

26.03.2021 – روز برگزاری امتحان کانکور

10.04.2021 - برنامه معرفی پوهنتون برای جدید الشمولان

11.04.2021 - آغاز صنوف

13.04.2021 – رخصتی عمومی, روز اول ماه مبارک رمضان

28.04.2021 – رخصتی عمومی, روز پیروزی مجاهدین 

13.05.2021 – رخصتی عمومی, عید سعید فطر

19.07.2021 – رخصتی عمومی, روز عرفات

20.07.2021 – رخصتی عمومی, عید سعید قربان

 

سمستر خزانی 2021 - سمستر 2

 

19.08.2021 –  رخصتی عمومی, روز استرداد و استقلال افغانستان

19.08.2021 – رخصتی عمومی, دهم عاشورا

09.09.2021 – رخصتی عمومی، روز شهدا 

19.10.2021 – رخصتی عمومی، روز مولود مسعود سرورکاینات

21.10.2021 - آخرین روز تمدید ثبت نام (برای محصلان فعلی)

22.10.2021 – روز برگزاری امتحان کانکور

07.11.2021 - برنامه معرفی پوهنتون برای جدید الشمولان

08.11.2021 - آغاز صنوف

سال تعلیمی 2019-2020

بهاری 2019 - سمستر1

21.03.2019 – رخصتی عمومی، روز نوروز

29.03.2019 – روز برگزاری امتحان کانکور

13.04.2019 – برنامه معرفی پوهنتون 

14.04.2019 – آغاز صنوف

28.04.2019 – رخصتی، روز شکست قشون سرخ

29.04.2019 – رخصتی لوی جرگه ( تنها کابل)

06.05.2019 – رخصتی عمومی، روز اول رمضان

04.06.2019 – رخصتی عمومی، عید سعید فطر

 ​

سمستر خزانی 2019 - سمستر 2

 

​10.08.2019 – رخصتی عمومی، روز عرفات 

11.08.2019 – رخصتی عمومی، عید سعید قربان 

19.08.2019 – رخصتی عمومی، روز استرداد و استقلال افغانستان

10.09.2019 – رخصتی عمومی، دهم عاشورا

18.09.2019 - آخرین روز تمدید ثبت نام (برای امتحان کانکور)

28.09.2019 – رخصتی عمومی، انتخابات ریاست جمهوری

19.09.2019  روز برگزار امتحان کانکور

28.09.2019 - برنامه معرفی پوهنتون برای جدید الشمولان

29.09.2019 - آغاز صنوف

10.11.2019 – رخصتی عمومی، روز مولود مسعود سرورکاینات

 

بهاری 2020 - سمستر 1

21.03.2020 - رخصتی عمومی، روز نوروز

26.03.2020 -  آخرین روز برای ثبت نام ( برای امتحان کانکور)

27.03.2020 – روز برگزاری امتحان کانکور

07.04.2020 – روز معرفی پوهنتون 

11.04.2020 - آغاز صنوف

24.04.2020 - رخصتی عمومی، روز اول ماه مبارک رمضان

28.04.2020 - رخصتی عمومی، روز شکست قشون سرخ

24.05.2020 – رخصتی عمومی، عید سعید فطر

30.07.2020 –  رخصتی عمومی، روز عرفات 

31.07.2020 – رخصتی عمومی، روز عید سعید قربان

2020-21 FR
2019-20 FR
2020-21 ENG
2019-20 ENG
bottom of page