top of page
oka.jpg

بنیان‌گذار پوهنتون دنیا:

 

پوهنتون دنیا، توسط  جنرال احمد علی سنگدل و فرزندان ایشان تأسیس گردید.

 

هدف از ایجاد این نهاد، کمک و تسریع روند آموزش و تحصیلات عالی برای جوانان کشور بود، تا زمینه‌ها و بسترها برای تقدیم نیروی های انسانی پویا و فعال به جامعه، میسر گردد.

 

جنرال احمد علی سنگدل وپسران ایشان باور داشتند و دارند، تا ازطریق  دنیا انسان‌هایی را آموزش دهند که مبدل به رهبران خلاق در کشور شوند و ارزش‌های والایی بشری را برای نسل‌های دیگر جامعه انتقال دهند.

 

سنگدل به عنوان یک شهروند مسؤول و وفادار به ارزش‌های ملی، خود را متعهد به نوسازی وتوسعه کشور می دانست. وی به همین منظور، پوهنتون دنیا را تأسیس کرد، تا زمینه های  تغییرات محتوایی و شکلی در جامعه ایجاد گردد.

 

او با این اقدام، بسترها را برای رشد و تعالی نسل نو فراهم کرد؛ همچنان فرزندان شان ، چنین اهدافی را دنبال می‌کنند.

 

جنرال احمد علی سنگدل

 

مؤسس پوهنتون دنیا

bottom of page