top of page
013.jpg

ویژگی‌های پوهنتون دنیا:

 1. به عنوان یک نهاد علمی با اعتبار از سوی وزارت تحصیلات عالی تصدیق و تایید شده است؛

 2. برخوردار از تصدیق کیفیت و اعتباردهی بین‌المللی؛ ACBSP

 3. پوهنتون دنیا، نهاد تحصیلی بین‌المللی است؛

 4.  داشتن پوهنځی‌های معیاری و معتبر؛

 5. ارتباطات با کشورهای اروپایی، امریکایی و آسیایی؛

 6. دانش‌گرایی با معیارهای بین‌المللی؛

 7. فعالیت جهانی پوهنتون دنیا؛

 8. عضویت در نهادهای علمی و شبکه‌های بین‌المللی؛

 9. داشتن تفاهم‌  نامه‌های بین‌المللی؛

 10. داشتن صنف‌های مجهز و معیاری؛

 11. با بیش از 1800 محصل 

 12. آموزش با بالاترین کیفیت و معیارها.

bottom of page