top of page
08.jpg

تضمین کیفیت:

 

برنامه های رشد کیفیت پوهنتون دنیا، در بخش تضمین کیفیت منعکس شده است. این بخش مسائل کیفی را با توجه به مأموریت پوهنتون، رشد می دهد. این موضوعات، که در طرزالعمل بخش تضمین کیفیت نیز آمده است، برساختار این بخش، روش های نظارتی، تشکیلات آکادمیک، سیستم های ارزیابی، خدمات محصلان، تحقیق، برنامه ریزی و توسعه، تشکیلات اداری، نظرسنجی و رهنمودهای ارزیابی تمرکز دارد.

 

بخش تضمین کیفیت در سیستم آموزشی، یکی از عناصر اساسی مسائل استراتیژیک و پیشرفت است.

 

برای اطمینان از اجرای برنامه های تضمین کیفیت پوهنتون دنیا، هیئت اجرایی را موظف نموده؛ تا معیارهای این بخش را در بخش های زیر تطبیق دهد. این مسائل شامل بخش آکادمیک، بخش تحقیقات، بخش اداری، شورای پوهنځی‌ها و شورای محصلان می باشد.

 

فارغان پوهنتون دنیا نیز، با این بخش همکاری جدی دارند و از تجارب خود، ما را مستفید می سازند.

 

برنامه های تضمین کیفیت، مطابق پلان استراتیژیک، هر پنج سال یکبار تجدید می شوند. با این حال، در هر سال و حتی آغاز هر سمستر تحصیلی، این بخش برای بهبود و معیاری سازی کیفیت آموزشی و خدمات، جلساتی را با هیئت اجرایی می داشته باشد تا زمینه‌ی فعالیت های شان در این بخش، مؤثر واقع شود.

 

این جلسه در قدم نخست به شنیدن نظریات و پیشنهادهای بخش تضمین کیفیت، اختصاص یافته و در قدم بعد، برخی از اصلاحات توسط هیئت اجرایی پیشنهاد و روی آن بحث و تبادل نظر صورت می گیرد. با توجه به ارزیابی نظرات، در نهایت تصمیم گیری صورت می گیرد.

bottom of page