top of page
014.jpg

ماستری در ادارۀ تجارت (MBA)

 

توضیحات عمومی:

این برنامه، به محصل امکان آنرا می‌دهد، تا تسلطی بر اصول مدیریت استراتیژیک ، کنترول مدیریت ، مدیریت مالی ، مدیریت منابع انسانی و مدیریت پروژه را با رویکرد جهانی و مقطعی به شرکت بدست بیاورد.

 

این برنامه، به بیش و خاصتاً مربوط به تغییرات تحول آفرین در جامعه و صنعت مربوط می شود، و مهارت‌هایی را ارائه می دهد، که کاربرد عملی مستقیم دارند. این برنامه، دانش‌جویان را به رشد شخصی و دست‌یابی به نتایج قابل توجه حرفه ای، ترغیب می کند.

 

هدف آموزش:

در پایان این برنامه، محصل به ظرفیت تحقیق، تجزیه و تحلیل داده های کمی و کیفی، مجهز خواهد شد. شرکت کننده باید در رویکرد خود حیاتی باشد و بتواند از مفاهیم و ابزارهای اصلی برای تجزیه و تحلیل شرایط پیچیده بحث و طرح پیشنهادهای دقیق استفاده کند.

 

فرصت‌ها:

سمت‌های مختلف مدیریتی (مدیر اداری ، مدیر مالی ، کنترل کننده مدیریت ، تحلیلگر مالی ، اقتصادان تجارت ، مدیر خزانه داری ، کنترل کننده ، حسابرس داخلی و غیره ،) در ساختارهای خصوصی و دولتی و در انجمن‌ها خواهد داشت.

bottom of page