top of page
غالی .JPG

ماستری با گرایش (اداره عامه)

 

توضیحات عمومی:

این برنامه مفاهیم، روش‌ها و جدیدترین ابزارهای مدیریتی سازمانها و اقدامات عمومی را در اختیارمحصلان قرار می‌دهد. یک تعدادی از ساختارهای مدیریت دولتی، مورد مطالعه قرار گرفته است؛ به ویژه ساختارهایی که دارای دولت مرکزی قدرتمندی هستند و برخلاف به کشورهای فدرال است، که در آن منطقه‌ها قدرت را با ایشان تقسیم میکنند. این دوره، همچنین شامل موضوعات عمده‌ی معاصر مانند: حاکمیت، تصمیمات بودجه‌ای و توسعه سرمایه انسانی است.

 

هدف آموزش:

در پایان برنامه، محصلان باید بر مفاهیم استفاده شده تسلط داشته باشد. او قادر به مقابله با چالش‌های مدرنیزاسیون و مدیریت تغییرات مربوط به آن خواهد بود. ایشان می‌تواند در مورد تحول بخش خود تأمل کند.

 

فرصت‌ها:

سمت‌های مدیریتی: افسر پروژه ، مشاور ، مدیران عملیاتی یا عملیاتی در بخش مدیریت ، شرکت‌های دولتی ، سازمان‌های دولتی و غیردولتی و غیره

bottom of page