top of page
سلاید.jpg

ماستری با گرایش (امور مالی)

 

توضیحات عمومی:

این برنامه بر بعد بین المللی اقتصاد و ساختارهای مالی بین المللی، مانند: بانک‌های مرکزی ، مؤسسات بانکی عمده و مداخلات دولت تأکید دارد. این برنامه، به محصل اجازه می دهد تا چالش‌های جهانی شدن را، در زمینه‌های پولی، رشد اقتصادی ، مدیریت جهانی ، مالی بین المللی  و مدیریت ریسک، درک کنند.

 

اهداف آموزش:

در پایان این برنامه آموزشی، محصلان به دانش نظری و عملی مجهز خواهد بود تا قادر باشد، به تجزیه و تحلیل و ارزیابی استراتیژی اتخاذ شده توسط شرکت‌ها و سیاست گذاران اقتصادی؛ در زمینه کنونی بحران های اقتصادی در کشورهای پیشرفته (اتحادیه اروپا ، ایالات متحده و غیره) و در کشورهای نوظهور (برازیل ، روسیه ، هند ، چین ، آفریقای جنوبی و غیره) بپردازد.

 

فرصت‌ها:

جایگاه مسؤولیت پذیری در مؤسسات مالی؛ سازمان های بین المللی، ریاست گروه مالی ، مشاوره ها و شرکت‌ها.

bottom of page