top of page
018.jpg

لیسانس در امور مالی:

توضیحات عمومی:

برنامه لیسانس علوم در امور مالی، شامل حوزه مدیریت، حسابداری شرکتها ، تجزیه و تحلیل مالی، امور مالی شرکت‌ها و مدیریت بازار مالی را در برمیگیرد. این آموزش تخصصی، تصمیم گیری در امور مالی، مدیریت تاوان و رفتار بازارهای مالی را نیز مورد بررسی قرار میدهند.

 

 اهداف:

فراگیری تیوری های اساسی مالی و مفاهیم ابتدایی که نیاز است تا در باره اسهام شرکت ها و نهاد ها بدانیم.

 

فرصت ها:

این برنامه آموزشی، یکی از مشاغل مختلف است که نه تنها در دنیای تجارت، بلکه در بین گزینه های ممکن؛ در بخش مالی، تجارت در بازارهای مالی، و نیز به عنوان کنترل مالی شرکت است.

 

نتایج یادگیری:

 

محصلان قادر خواهند بود، تا پیرامون اصلی مدیریت تجارت را تشخیص دهند.

 

محصلان قادر به تجزیه و تحلیل پروسه های تصمیم گیری مالی خواهند بود.

 

محصلان  قادر خواهند بود مهارت های ارتباطی مثمر را در محیط مدیریت کسب و کار استفاده کنند.

 

محصلان  قادر خواهند بود فرآیندهای حسابداری ، آمار و تجزیه و تحلیل داده ها را به طور منسجم اجرا کنند.

 

محصلان قادر خواهند بود، تا ساختارهای سازمان را انتقاد کنند و سیستم کنترل داخلی را با در نظر گرفتن مدیریت ریسک و تهیه صورت های مالی، گزارش ها و سایر اسناد سازمان، آماده سازند.

 

محصلان قادر خواهند بود، تا عملکرد بازارهای مالی که در داخل و خارج از کشور فعالیت دارد را، توضیح دهند.

bottom of page