top of page
fsdfsdfsdfsd.jpg

لیسانس در مهندسی نرم افزار:

 

مهندسی نرم افزار، اصول کامپیوتر و مهندسی و  روش‌ها را در طراحی و توسعه سیستم های نرم افزاری اعمال می‌کند. این بخش، یک رویکرد اساسی و پایه برای توسعه و انکشاف نرم افزار است که شامل جمع آوری و مستند سازی نیازمندی‌ها، پایه‌های اساسی اصول طراحی، تجزیه و تحلیل گزینه‌های طراحی، و ارزیابی اینکه آیا محصول تولید شده یا نرم افزار، در تطابق با نیازمندی‌های آن طراحی شده، می شود. این‌چنین ارزیابی نه تنها کارکرد یک نرم افزار را به درستی بررسی می‌کند، بلکه تأمین کننده‌ی امنیت آن، قابل اعتماد، قابلیت حفظ و مراقبت یا نگهداری آن ‌را ارزیابی کرده و درعین حال، اقتصادی نیز است. با فراگیری این برنامه، مهندسان نرم افزار باید قادر به کارکردن بطورگروهی باشد که ممکن مجبورگردد تا با متخصصان رشته های دیگر و متخصصان نرم افزار در سطح‌های مختلف کارکرده و تعامل کنند.

 

اهداف:

این برنامه، فعالیت‌های اولیه‌ی توسعه نرم افزار، تجزیه و تحلیل و مشخصات در فرآیند توسعه نرم افزار را پوشش می‌دهد، بطورعادی این فرآیندهای سیستماتیک و قابل پیش بینی اطمینان از مطابقت محصولات نرم افزاری را می‌دهد، تا تولید کننده مطمین گردد که محصول نظر به نیازمندیها پیاده سازی گردیده است. با توجه به خصوصیات غیرعملکردی نرم افزار مانند کارکرد آن، قابلیت نگهداری یا حفظ و مراقبت، قابلیت کاربردی، اقتصادی و زمان عرضه آن به بازار معین کننده کیفیت نرم افزار است تا اطمینان حاصل گردد که نرم افزار قابل قبول است. این برنامه، همچنان دانش و ابزارهایی را فراهم می‌کند تا هماهنگ کننده برنامه، فعالیت های گروه های بزرگ پروژه را به درستی کنترول کند.

 

فرصت‌ها:

فارغان این رشته می توانند در زمینه‌های توسعه نرم افزار، مهندسی نرم افزار، مشاوره در امور نرم افزار، کار در مؤسسات مالی، شرکت‌های فن‌آوری و نرم افزاری کار کنند.

 

نتایج یاگیری:

مذاکره کننده در مورد جمع آوری نیازمندی‌های نرم افزار برای توسعه و یا انکشاف نرم افزارها برای دستیابی و پیاده‌سازی راحل مناسب نرم افزاری، تا اطمینان حاصل گردد که نرم افزار نظر به نیازمندیها طراحی و پیاده‌سازی گردیده است.  درک و گسترش سیستم کنونی و تحلیل معماری نرم افزارهای جایگزین و طراحی آن، شناسایی، سازگاری و طراحی الگوهای مناسب برای انکشاف سیستم.

bottom of page