top of page
018.jpg

په مالي چارو کې لیسانس

عمومي معلومات :

په مالي چارو کې د لیسانس پروګرام  د مدیریت ؛ د شرکتونو حسابداري؛مالي شننه او څېړنه؛ او د شرکتونو مالي چارې او د مالي بازار مدیریت په ځان کې رانغاړي . دا څانګه په مالي چارو کې تخصصي پرېکړه د زیان مدیریت او د مالي بازارونو چلندونه هم تر څېړنې لاندې نیسي .

موخې:

د اساسي مالي تیوریو او ابتدایي مفاهمیو زده کول چې اړتیا ده؛ زدکړیالان د شرکتونو او بنسټونو د ونډو په  تړاو پرې پوه شو.

فرصتونه:

دا ښوونیر پروګرام یو له هغو بیلابیلو شغلونو دی چې نه یوازي د سوداګرۍ په نړۍ بلکې په مالي برخه کې  په مالي بازارونو کې د تجارت د  ممکمنه غوراويو په منځ  او دغه راز  د شرکت د مالي کنټرول په برخه کې کارول کیږي .

د زده کړې پایلې:

 • زدکړیالان به پر دې وتوانیږي چې د تجارت د مدیریت اصلي برخې تشخیص کړي .

 •  

 • زدکړیالان به د مالي پرېکړې کولو د بهیر د شننې او څېړنې وړتیا ومومي .

 •  

 • زدکړیالان به ددې جوګه وي د کسب او کار د مدیریت په چاپېریال کې له  اغېزناکو ارتباطي مهارتونو ګټه واخلي .

 •  

 • زدکړیالان به پر دې وتوانېږي چې د حساب دارۍ بهیرونه ؛آمار او د معلوماتو  شننه او څېړنه  په منظمه توګه ترسره کړي .

 •  

 • زدکړیالان به دا وړتیا ومومي چې د سازمان  پر جوړښتونو نیوکه وکړي او د ریسک مدیریت او د مالي صورتونو؛ راپورونو؛ او د

 •  

 • سازمان د نورو اسنادونو په برابرولو سره کورنی سسټم چمتو کړي .

 •  

 •  زدکړیالان به وتوانیږي چې هغه مالي بازارونه چې په هېواد کې  دننه او بهر فعالیت لري؛ توضیح کړي

bottom of page