top of page
Search

پوهنتون دنیا ۱۰۰ بورسیه تحصیلی رایگان به معلمان معارف اعطا کرد

Updated: Dec 30, 2020

عصر روز سه شنبه، برخی از اعضای رهبری پوهنتون دنیا، در دیدار با محترمه رنگینه حمیدی سرپرست وزیر معارف گزینش وی را به صفت نامزد وزیر وسرپرست وزارت معارف تبریک گفته، ابراز امیدواری که برنامه های سودمندی را جهت تغییر مثبت در وضعیت معارف کشور دنبال خواهد کرد.

عصر روز سه شنبه، برخی از اعضای رهبری پوهنتون دنیا، در دیدار با محترمه رنگینه حمیدی سرپرست وزیر معارف گزینش وی را به صفت نامزد وزیر وسرپرست وزارت معارف تبریک گفته، ابراز امیدواری که برنامه های سودمندی را جهت تغییر مثبت در وضعیت معارف کشور دنبال خواهد کرد.

سرپرست وزیر معارف ضمن ابراز سپاس و خرسندی از رهبری پوهنتون دنیا، این بورسیه ها را برای ارتقای توانمندی معلمان مهم وارزنده خواند. خانم حمیدی اطمینان داد که در این برنامه معلمان مستحق معرفی خواهند گردید.
24 views0 comments

Comments


bottom of page