top of page
Search

پوهنتون دنیا، باکسب عالی ترین نمره از مرحله دوم اعتبار دهی عبور نمود

Updated: Jan 30, 2021

شنبه، 8 قوس سال 1399، پوهنتون دنیا پس از بررسی هیأت وزارت تحصیلات عالی، بلند ترین نمره را در مراحل اول و دوم برنامه تضمین کیفیت و اعتباردهی ملی به دست آورد.در نشستی که در مقر ریاست تضمین کیفیت و اعتبار دهی وزارت تحصیلات عالی با حضوری رییس و اعضای بورد تضمین کیفیت و اعتبار دهی وزارت تحصیلات عالی، اعضای هیات رهبری پوهنتون دنیا نیز اشتراک داشتند.در این نشست پوهندوی دکتر محمد نعیم عظیمی رییس تضمین کیفیت و اعتبار دهی وزارت تحصیلات عالی ضمن صحبت ها و توضیحات عالمانه، برنامه تضمین کیفیت و اعتبار دهی را برنامه ملی و مستقل عنوان کرده از پوهنتون دنیا تقدیر نمود. متعاقبا دکتر گلاب شاه امانی معاون علمیپوهنتون دنیا پیرامون برنامه تضمین کیفیت و اعتبار دهی به ایراد صحبت پرداخته و این پروسه را شفاف و علمی ترین برنامه وزارت تحصیلات عالی عنوان کرد و در آخر سند عبور از مرحله اول و دوم تضمین کیفیت و اعتبار دهی توسط دکتر عظیمی رییس تضمین کیفیت و اعتبار دهی به دکتر گلاب شاه امانی معاون علمی پوهنتون دنیا اعطاء گردید.


51 views0 comments

Comments


bottom of page