top of page
Search

سمینار آنلاین "تمرکز بر نقش آفرینی بانوان در تربیت نسل آینده" برگزار شداین سمینار توسط پروفیسور جاوید سنگدل موسس و رییس عمومی پوهنتون دنیا با حضور داشت ده ها تن از محصلان طبقه اناث پوهنځی های سه گانه این پوهنتون برگزار گردید.

پروفیسور سنگدل نقش بانوان را در ساختار یک جامعه و کشور متمدن مهم و ارزنده خوانده و از زنان به عنوان نیم پیکر جامعه خواست تا جهت رشد و ترقی جامعه با قوت کامل در چارچوپ رهنمود های دین مبین اسلام و فرهنگ افغانی دانش کسب نمایند.

آقای سنگدل در جریان صحبت هایش عقب مانی افغانستان را وابسته به محرومیت زنان از حق تعلیم و تحصیل دانسته و از نظام حاکم خواست تا جهت تحول مثبت و رهایی کشور از چنگ بحران های متداوم، فرصت های مناسب و بهتر آموزشی و تحصیلی را برای بانوان افغان فراهم سازند.

سمینار پس از پاسخ به پرسش های اشتراک کنندگان به پایان رسید.

67 views0 comments

תגובות


bottom of page