News & Events


این سمینار یک روزه توسط بورد ماستری پوهنتون دنیا برای محصلان مقطع ماستری و محصلان پوهنځی های اقتصاد و حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون دنیا  به ویژه محصلان که در سمسترهای اخیر برنامه تحصیلی قرار دارند روی روش های تحقیق و  تیزس نویسی برگزار شد

در این سمینار که بروز پنج شنبه مورخ 19 جدی در تالار کنفرانس پوهنتون دنیا دایر گردیده بود صدها تن از محصلان مقطع ماستری و محصلان پوهنځی های اقتصاد و حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون دنیا اشتراک داشتند

عبدالرحیم سعیدی رئیس اجرایی پوهنتون دنیا ضمن خوش آمدید به مهمان برنامه و معرفی مختصرمحترم دوکتور هدایت صدیقی بر راه اندازی همچو سمینارها تاکیده نموده گفت ” فهم و درک روش های تحقیق از مهمترین موضوع در زنده گی هر انسان است بنا برنی پوهنتون دنیا بمنظور بلند بردن سطح آگاهی محصلان علیرغم نصاب تحصیلی خویش سمینارها علمی بیشتری را پیرامون موضوعات مختلف برگزار خواهد نمود

در ادامه برنامه، محترم دوکتورصدیقی استاد پوهنتون در کشور جاپان وترکیه از کدرهای برجسته علمی کشور پیرامون روش های عمده تحقیق  و تیزس نویسی معلومات کلی وهمه جانبه ارایه کرده و به پرسش های محصلان جوابات قناعت بخش ارایه نمود

محصلان با ابراز خرسندی از تدویر این سمینار از رهبری پوهنتون دنیا خواستند تا در آینده نیز چنین برنامه های آموزشی را که در غنامندی سطح دانش ایشان موثر است راه اندازی نماید

در اخیر، جنرال احمد شاه سنگدل رئیس پوهنتون دنیا با سپاسگزاری از استاد محترم دوکتور هدایت صدیقی به محصلان وعده سپرد که پوهنتون دنیا سمینارهای علمی بیشتری را روی موضوعات مهم واساسی با دعوت از

چهره ها برجسته