top of page
010.jpg

لیسانس در کامپیوتر ساینس

 

توضیحات عمومی:

 متخصصان امروزی تکنالوژی معلوماتی، ضرورت به دانش بیشتر در فن‌آوری دارند. از طریق این برنامه آنها درک کلی از تعامل پیچیده بین فن‌آوری، داده‌ها، تجارت و مردم به دست می آورند. فارغان این بخش، مهارت های کلیدی فنی و دانش مربوط به فرآیندها، داده‌ها و خدمات را کسب کرده و ابزارهای مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل، طراحی و مدیریت پروژه های تکنالوژی معلوماتی برای تبدیل صنایع به دیجیتال را، کسب می نمایند.

 

اهداف:

 این برنامه، به محصلان کمک می‌کند، تا آنها بتوانند دانش و مهارت‌های شان را برای مدیریت پروژه های پیچیده تکنالوژی معلوماتی، انکشاف بدهند. محصلان، تخنیک‌ها و مهارت های بروز را در زمینه مدل سازی، مدل سازی سیستم ها و پروسه ها، ارزیابی سیستم و مدیریت پروژه را فرا می‌گیرند. این برنامه، به‌گونه مشخص ترکیبی از مهارت های فن‌آوری اطلاعات در زمینه تجارت را پوشش می دهد که پیش زمینه‌ی ارزشمند برای صنایع در آینده است.

 

فرصت ها:

معماری راحل‌ها، سازمانهای تجارتی، مشاور در فن‌آوری اطلاعات، تحلیلگر تجارت و سیستم‌ها و همچنین مدیر ارشد یا گرداننده کلیدی اطلاعات.

 

نتایج یادگیری:

 

انکشاف دانش و مهارت گسترده و دقیق در زمینه‌های فنی و تجاری مورد نیاز برای طراحی و مدیریت پروژه های پیچیده فن‌آوری اطلاعات. محصلان با فراگیری این برنامه، مهارت های کلیدی فنی را در مدل سازی داده‌ها و فرآیندها، ارزیابی سیستم، مدیریت پروژه و مشاوره، کسب کرده که  این امکان را فراهم می سازد، تا راه حل‌های درست را طراحی کرده و فرصت های تحول در فن‌آوری را که باعث بهبود صنعت، جامعه و محیط می شود را، شناسایی کنند. همچنین فراگیری دانش اینکه چگونه ترکیبی مؤثر از مهارت‌های فن‌آوری اطلاعات و تجارت صنایع آینده را شکل می دهد.

 

برنامه ها

bottom of page