ورکشاپ آموزشی تحت عنوان آشنایی با پروسه های ارتقای کیفیت و اعتبار دهی وزارت محترم تحصیلات عالی برای کارمندان پوهنتون دنیا برگزارشد

ورکشاپ آموزشی تحت عنوان آشنایی با پروسه های ارتقای کیفیت و اعتبار دهی وزارت محترم تحصیلات عالی برای کارمندان پوهنتون دنیا برگزارشد

این برنامه آموزشی یک روزه که از سوی پوهنتون دنیا به منظور بلند بردن سطح آگاهی کارمندان این نهاد تحصیلی در تالار برنامه های دفاعیه پوهنتون دنیا برگزار گردیده بود افزون بر رئیس اجرایی، روئسای پوهنځی ها، اعضای بورد علمی و ماستری کارمندان اداری این پوهنتون نیز اشتراک داشتند

نخست عبدالرحیم سعیدی رئیس اجرایی پوهنتون دنیا به مهمان و اعضای برنامه خیرمقدم گفته پیرامون اهمیت وضرورت تضمین کیفیت مختصراً صحبت نمود. او در جریان صحبت هایش با اشاره به تصدیق نامه های بین المللی تضمین کیفیت پوهنتون دنیا، ارتقای کیفیت را یک اصل عمده درتمامی نهاد های بین المللی خوانده و افزود “پوهنتون دنیا در بهبود و ارتقای کیفیت متعهد است و آنرا در دستور کار خود قرارداده است.” به تعقیب آن محترم دوکتورگلاب شاه امانی از کدرهای ورزیده کشور پیرامون نظام های آموزشی،  معیار های تضمین کیفیت وچگونگی ارتقای کیفیت نهاد های تحصیلی تجارب واندوخته های علمی خویش را شریک نموده و به پرسش های اشتراک کننده گان ورکشاپ پاسخ ارایه نمود