مزایای اعتباربخشی (IACBE)

مزایای اعتباربخشی (IACBE)

IACBE؛  این اکریدیشن معتبربین المللی مراکز معتبر تحصیلات عالی را در سراسر جهان که در مقاطع لیسانس، ماستری و دکترا فعالیت دارند اعتباربخشی می کند. اعتباربخشی ویژه توسط IACBE سندی است که از طریق آن می توان به محصلان، والدین ایشان و سایر ذینفعان آن مؤسسه تحصیلات عالی اطمینان داد که پوهنتون مربوطه شان درعرصه آموزش از اصول عالی بین المللی پیروی می کند و از بهترین روش ها و میتود ها برای تدریس و آموزش استفاده می کند. موارد زیر فقط چند مورد از مزایای مهم اعتباربخشی IACBE است:

شواهد کیفیت

IACBE؛  اعتبار خارجی و تصدیق کیفیت در برنامه های آموزشی یک پوهنتون را فراهم می کند و تضمین می کند که پوهنتون مذکور از ویژگی های عالی در عرصه آموزش و پرورش برخوردار است که هم فارغ التحصیلان و هم مسؤلان آن از این تضمین کیفیت خارجی بهره مند می شوند.


به اشتراک گذاری بهترین روش ها

 IACBE ؛  نوآوری و خلاقیت را در
آموزش و یادگیری از طریق به اشتراک گذاشتن بهترین روشها در عرصه آموزش به پوهنتون
ها پشتیبانی و ارتقا می بخشد. 

IACBE؛  با برگزاری همایشها و ورکشاپ های آموزشی برای پوهنتون های که سند کیفیت آنرا بدست آورده باشد جهت کمک به پیشرفت حرفه ای پوهنتون های خصوصی و اشتراک گذاری بهترین شیوه های آموزش فعالیت می کند.

پاسخگویی عمومی

  IACBE؛  به عنوان مجری شناخته شده CHEA (شورای اعتباربخشی تحصیلات عالی) می داند که تقاضای عمومی برای تحصیلات عالی معتبر به سرعت در حال افزایش است. به همین منظور اعتباربخشی تخصصی توسط IACBE مسئولیت پذیری خارجی را برای کیفیت برنامه های تحصیلی یک پوهنتون فراهم می کند.