راه های پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا(COVID-19)


The DUNYA Founder


HE General Ahmad Ali SANGDEL

Graduation Ceremony July 2017


HE Ashraf Ghani


The President of Afghanistan

We thinking differently


Graduation Ceremony July 2017

Graduation Ceremony


مراسم جشن فراغت با اخذ نمودن دو دیپلوم ازپوهنتون یومف سویس و پوهنتون دنیا در خیمه لوی جرگه

FACULTY OF LAW


WE CHOOSE OUR STUDENTS FROM THE BEST


MORE THAN 2000 Candidates in DUA Koncor Exam

Professor SANGDEL


"در زندگی نه تنها مسولیت ها را بپذیریم بلکه در ایجاد مسولیت ها نیز کوشا باشیم" -

یک روز باارزش در کنار رییس جمهور پیشین کشور


Kabul


Kabul Afghanistan

مجتمع علمی دنیا

دنیای ما؛ فکر ما
جلسه ای دفاعیه پایان نامه های مقطع ماستری
در این جلسه هیات داور سوالات علمی – تحقیقی خویش را پیرامون چگونگی روش های تحقیق؛ سوالات اساسی؛ فرعی؛ فرضیه های تحقیق ودرکل نحوه کارکرد محصلین را مورد نقد و ارزیابی   قرار داده؛ رهنمود های لازم علمی را جهت بارو شدن امور پژوهشی شان ارایه فرمودند