سمینار آموزشی تحت عنوان “فولبرایت و استفاده از فرصت های تحصیلی” برگزارشد

سمینار آموزشی تحت عنوان “فولبرایت و استفاده از به فرصت های تحصیلی” برگزارشد

این سمینار که در تالار پوهنتون دنیا دایر گردیده بود؛ علاوه بر محصلان پوهنتون دنیا ده ها تن از محصلان پوهنتون های مختلف کشور نیز اشتراک داشتند

برنامه باتلاوت چند آیات از کلام الله مجید و پخش سرود ملی کشور آغاز گردید. سپس عبدالرحیم سعیدی رئیس اجرایی پوهنتون دنیا به اشتراک کننده گان خیرمقدم گفته و پیرامون موضوع سمینار و برنامه ها و پوهنتون دنیا صحبت نمود

آقای سعیدی، در سخنانش جهت تحول مثبت در جامعه بر ایجاد همکاری و داشتن روحیه کار مشترک تاکید نموده گفت “همه افغانها باید در هماهنگی و همکاری مشترک در راستای بلند بردن سطح دانش و ثبات تلاش نمایند تا شاهد یک تغییر مثبت در جامعه خود باشیم

آقای سعیدی، کسب علم ودانش را کلیدی ترین فکتور در زمینه توسعه و انکشاف خانواده، جامعه و کشور خوانده و از جوانان خواست تا با وجود چالش های فراوان در کشور سعی نمایند این همه چالش ها را به فرصت ها مبدل ساخته و از آن در جهت رفاه و منفعت ملی استفاده نمایند.

رئیس اجرایی پوهنتون دنیا در ادامه سخنانش پیرامون برنامه های پوهنتون دنیا افزود “پوهنتون دنیا برعلاوه برنامه های موجود در پوهنځی های اقتصاد، حقوق وعلوم سیاسی و کمپیوتر ساینس برنامه تحصیلی جدید (ACCA) یا (Association of Chartered Certified Accountants) را آغاز خواهد کرد

آقای سعیدی همچنان افزود که پوهنتون دنیا به اول نمره گان مکاتب کشور سکالرشیپ ویژه ی را در نظر گرفته است که  با این سکالرشیپ اول نمره گان مکاتب میتوانند تحصیلات خویش را درپوهنتون دنیا تا مقطع لیسانس در پوهنځی های اقتصاد، حقوق وعلوم سیاسی و کمپیوترساینس به پایان برساند

متعاقبآ، استاد خالد کریاب از استادان مجرب و فارغ التحصیل برنامه فولبرایت ایالات متحده امریکا، پیرامون برنامه فولبرایت، تجارب و اندوخته هایش را با اشتراک کنند ه گان شریک ساخته و معلومات همه جانبه ارایه نمود تا محصلان عزیز از فرصت های پیشکش شده پوهنتون دنیا و برنامه فولبرایت استفاده اعظمی نمایند

قابل ذکر است که این سمینار علمی در همکاری با نهاد دست دوستی وشرکت فرندشیپ مارکیت برگزار گردیده بود که تدویر اینگونه برنامه های مشترک ادامه خواهد یافت