راه های پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا(COVID-19)


The DUNYA Founder


HE General Ahmad Ali SANGDEL

Graduation Ceremony July 2017


HE Ashraf Ghani


The President of Afghanistan

We thinking differently


Graduation Ceremony July 2017

Graduation Ceremony


مراسم جشن فراغت با اخذ نمودن دو دیپلوم ازپوهنتون یومف سویس و پوهنتون دنیا در خیمه لوی جرگه

FACULTY OF LAW


WE CHOOSE OUR STUDENTS FROM THE BEST


MORE THAN 2000 Candidates in DUA Koncor Exam

Professor SANGDEL


"در زندگی نه تنها مسولیت ها را بپذیریم بلکه در ایجاد مسولیت ها نیز کوشا باشیم" -

یک روز باارزش در کنار رییس جمهور پیشین کشور


Kabul


Kabul Afghanistan

!سمینارعلمی پیرامون جهانی شدن

جهانی شدن یک نگرش و رویکرد جدید یست که با گذشت هر روز دامنه اش گسترش می یابد
پوهنتون دنیا به مثابه یک کانون معتبرعلمی؛ سمیناری را تحت عنوان«جهانی شدن» برای محصلین مقطع ماستری اش برگزار کرد. داکتر محمد حلیم تنویر که سخنران این سمینار بود؛ جهانی شدن را چشم اندازی بسوی گفتگوی تمدن ها؛ کثرت گرایی و همدیگر پذیری دانسته؛ و اضافه نمود: جهانی شدن بستررشد وبالندگی است. دراین فرایند کشورها با حفظ ارزش ها و چهارچوب های حقوق شان شامل توسعه جهانی می گردند؛ اما نقد و نظر های نیز براین نگرش وارد است. شماری از کشورها «جهانی شدن» را یک رویکرد هژمونی؛ کشورهای تاثیر گذار برکشورهای تاثیر پذیرمی دانند و این روند را یک پروسه یک جانبه تلقی می کنند
در پایان سمینارسوالاتی از جانب محصلین مطرح شد که از سوی آقای تنویر به آن سوالات؛ پاسخ های مفصل ارایٔه گردید