دیدگاه و مأموریت

سال 2019-1398

دیدگاه:

پوهنځی کمپیوتر سیاینس پوهنتون دنیا میخواهد در آینده نزدیک از طریق تدریس باکیفیت و معیاری، تحقیق و نو آوری، تربیه کادر های مسلکی و ورزیده، باعرضه نمودن بهترین خدمات،  به عنوان یکی از معتبرترین، باکیفیت ترین و رهبریت کننده در حوزه تکنالوژی معلوماتی و علوم کمپیوتری به سطح کشور و منطقه جایگاه خاص خود را داشته باشد. همچنان این پوهنځی تلاش مینماید که به حیث یک مرکز علمی و تحقیقی معتبر در بخش تحقیق و اجرای پروژه های تکنالوژی پیشگام بوده و اعتماد ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی را کسب نماید.

مأموریت:

پوهنځی کمپیوتر سیاینس زمینه های دسترسی آسان، مناسب و معیاری تحصیلی را فراهم می سازد، تا جوانان کشور از این طریق با نایل شدن به اهداف علمی ، مسلکی و تخصصی خویش، آموزش و مهارت های لازم و مورد نیاز در علوم معاصر کمپیوتری و تکنالوژی را کسب نموده و از این طریق مصدر خدمت به کشور و جامعه گردند.