جنرال احمد شاه سنگدل رئیس پوهنتون دنیا در جشنواره فراغت محصلان پوهنتون ستر جنرال عبدالرازق اشتراک کرد

در محفلی که به منظور تجلیل از یازدهمین جشنواره فراغت محصلان پوهنتون مذکور در تالار وزارت داخله برگزار گردیده بوده، افزون بر محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، مقامات عالی رتبه حکومتی، نماینده گان خانه ملت، صدها تن دیگر نیز اشتراک داشتند

دراین محفل محترم احمد شاه سنگدل، فارغ التحصیلان ممتاز پوهنتون شهید سترجنرال عبدالرازق را مورد تشویق و تقدیر قرارداده گفت “جوانان آینده سازان کشور اند پس باید همه جوانان کشور تلاش نمایند تا خود را به بلندی های علم ودانش رسانیده واز آن برای توسعه و رشد کشور عزیزمان استفاده نماین

در حاشیه این برنامه محترم داکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور با رئیس پوهنتون دنیا نیز دیدار کرده و از فعالیت ها و خدمات این پوهنتون در راستای بهبود برنامه های علمی و تشویق کدرهای جوان کشور نیز ستایش نمود