مجمع علمی  دنیا میزبان سفیر فرانسه؛ ژان میشل مارلو درکابل بود

در سیمنار امروز سفیر فرانسه با جمع از مسوولین و هیات رهبری مجمع علمی دنیا در یک نشت  تحت نام (افغانستان از دیدگاه فرانسوی ها) به بحث و گفتگو پرداخت.

احمد شاه سنگدل ضمن قدردانی از تشریف آوری سفیر فرانسه گفت دولت فرانسه همواره با افغانستان همکاری دوستانه داشته است.

میشل مارلو سفیر فرانسه در آغاز سیمینارعلمی راجع به روابط دیرین افغانستان و فرانسه  معلومات مفصل ارایه کرد و گفت خبرنگاران و نویستندگان فرانسوی کتاب های معتبر و مستند در مورد آبدات تاریخی؛آثار هنری میناتوری و شخصیت های مهم سیاسی افغانستان  نوشته است که این برای شناخت کشور افغانستان  موثر واقع شده و این کشور باستانی را محراق توجه جهانیان قرار داد است.

این درحالیست که مجمع علمی دنیا همواره روی موضوعات علمی و اکادمیک سیمینارهای علمی مهم را برگزار می کند.