The DUNYA Founder


HE General Ahmad Ali SANGDEL

Graduation Ceremony July 2017


HE Ashraf Ghani


The President of Afghanistan

We thinking differently


Graduation Ceremony July 2017

Graduation Ceremony


مراسم جشن فراغت با اخذ نمودن دو دیپلوم ازپوهنتون یومف سویس و پوهنتون دنیا در خیمه لوی جرگه

FACULTY OF LAW


WE CHOOSE OUR STUDENTS FROM THE BEST


MORE THAN 2000 Candidates in DUA Koncor Exam

Professor SANGDEL


"در زندگی نه تنها مسولیت ها را بپذیریم بلکه در ایجاد مسولیت ها نیز کوشا باشیم" -

یک روز باارزش در کنار رییس جمهور پیشین کشور


Kabul


Kabul Afghanistan

!مجمع علمی دنیا، حامی تساوی حقوق زن ومرد در افغانستان

ازآن جایکه مرد و زن به عنوان انسان، بهترین مخلوق الهی، حامل روح خدا ونماینده خداوند در روی زمین است. برمبنای احکام شرعی و ماده 22 قانون اساسی و منشور ملل متحد از حقوق برابر ومساوی برخوردار میباشد

مجمع علمی دنیا با همکاری واحد حمایت کننده ی زنان سازمان ملل متحد درافغانستان سیمیناری را تحت عنوان ( تساوی حقوق مرد و زن ) برگزار نمود

دراین سیمینارعلمی؛ هیات رهبری مجمع علمی دنیا، پیرامون نقش زن به مثابه نصف پیکر جامعه و چراغ هدایت توضیحات همه جانبه ارائه کرده، محصلان را ترغیب نمودند که  ضمن ادای احترام به مادران وخواهران شان این قشر لطیف و مهربان را درابعاد مختلف زندگی حمایت نمایند.  مسول زنان اداره ملل متحد درافغانستان نیز دست آورد ها در حوزه جندر راستود نی توصیف کرد؛ اما ازخشونت ها علیه زن هم  نام برد وگفت: خشونت ها را ما انجام می دهیم ومی توانیم انجام ندهیم، بیایید مبازره جدی راعلیه باورهای خشونت آمیز ازهمین جا آغاز نمایم، سیمینار باسردادن شعار(زن مادراست و زن خواهر است؛ بایید به خشونت نه بگویم)  پایان یافت