روز چهار شنبه، مورخ ١٥/ ١ /١٣٩٧ جلالتمآب محترم فضل هادی مسلميار رئيس مجلس سنا با شماری از سناتوران (کمیسیون تحصیلات عالی ، معارف وامور دینی) اين مجلس، ضمن بازديد ازبخش های مختلف،پوهنتون دنيا، ولیسه عالی خصوصی دنیا را يك نهاد معتبر علمي در كشور دانسته، تلاش های هيات رهبری اين كانون اكادميك را در راستای توسعه انسانی و حمايت از علم و دانش در خور تحسين و ستايش پنداشت.رئيس مجلس سنا طی صحبتی با اساتيد و محصلين این پوهنتون گفت: بدون ترديد دنيا يكی از كانون های معتبرعلميست که مبتنی براصول و معيار های ملی و بين المللی فعاليت ميكند. اين برای ما بزرگ ترين نعمت است كه پوهنتون چون دنيا را با ويژگی های علمی اش در كشور داريم و برای شما شاگردان و محصلين عزیز نيز بزرگترين فرصت است كه در دنيا مصروف فراگيری آموزش های علمی هستيد. همچنان رئيس مجلس سنا به نمایندگی از هیات همراه  حمایت خویش را از این مجتمع  علمی در سطوح مختلف اعلام نمود و برای صنوف حقوق وعده سپرد که می توانند از جریان کار مجلس سنا در بخشهای مختلف بشمول تصویب قوانین ومقرره ها و نظارت ازعملکرد مقامات ارشد حکومتی دیدن نموده در جلسات رسمی آن اشتراک نمایند. برعلاوه ضمن تقدیر از تعدادی استادان و مدیریت لیسه عالی خصوصی دنیا وعده دادند که از کارکرد تمام استادان لیسه متذکره تقدیر می نمایند. در پايان؛ رئيس صاحب مجلس سنا و هيات همراه شان به شاگردان ومحصلین توصیه نمودند که به حیث آینده سازان کشور از این فرصت عالی استفاده اعظمی نمایند و از اساتيد و شورای علمی نهادهای متذکره در خواست نمودند تا در جهت گسترانيدن دامنه علم و دانش از هيچ گزينه ای دريغ نورزند؛ زيرا يگانه راه بيرون رفت از چالش ها و اشتغال بحران های مختلف در كشور مشعل نمودن چراغ علم و دانش وتربیت سالم است

       
TAGS:Teacher
0

You may also like

Powerful Quote for Teacher
A Brief History of Education
Four Modalities of Learning

admindunya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *