The DUNYA Founder


HE General Ahmad Ali SANGDEL

Graduation Ceremony July 2017


HE Ashraf Ghani


The President of Afghanistan

We thinking differently


Graduation Ceremony July 2017

Graduation Ceremony


مراسم جشن فراغت با اخذ نمودن دو دیپلوم ازپوهنتون یومف سویس و پوهنتون دنیا در خیمه لوی جرگه

FACULTY OF LAW


WE CHOOSE OUR STUDENTS FROM THE BEST


MORE THAN 2000 Candidates in DUA Koncor Exam

Professor SANGDEL


"در زندگی نه تنها مسولیت ها را بپذیریم بلکه در ایجاد مسولیت ها نیز کوشا باشیم" -

یک روز باارزش در کنار رییس جمهور پیشین کشور


Kabul


Kabul Afghanistan

اعلان بورسه تحصیلی صندق امانت فرخنده

 پوهنتون دنیا توافقنامه را با صندق امانت فرخنده برای تحصیلات عالی زنان افغان امضاء نموده است.
معرفی صندق امانت فرخنده:
صندق امانت فرخنده یک مؤسسه خیریه است که در ماه می سال 2015 در کشور انگلستان تاسیس گردیداست. هدف از تاسیس این موسسه حمایت از زنان جوان افغان برای آموزش تحصیلات عالی میباشد. مخصوصا کسانیکه به نسبت محدودیت های اققصادی و اجتماغی منجمله خشونت آرمان شان در راستای تحصیل با تبعیض جنسیتی از جمله خشونت تهدید میشود. بر علاوه هدف صندق امانت فرخنده، حمایت از محصلین دختر، بصورت استثنایی کسانیکه توانایی تحصیلی شان را با خشونت در ادامه تحصیل مورد تهدید میبینند و کسانیکه محدودیت اجتماعی و دلایل مختلف دیگر از جمله فقر دارند٬ می باشند. صندق امانت فرخنده یک همکار همآهنک کننده را جهت ارایه هزینه های دوره تحصیلی، یک مقدار کم جیب خرج و یک لپتاب به یک گروپ از محصیلین در همکاری با دانشگاه دنیا در افغانستان انتخاب نموده است. و منظور این است که این ابتکار میتواند به صورت گسترده تر مؤسسات دیگر را در قدم بعدی دربر گیرد.

معیارهای صندق امانت فرخنده برای دختران واجد شرایط قرار ذیل میباشد.
کسانیکه برای بورسیه تحصیلی اقدام می نمایند باید معیار های زیر را داشته باشد.
شخص مورد نظر از طبقه اناث بوده و در افغانستان زندگی نمایند و بین سن 16 و 30 باشند.
. شخص مورد نظر اوسط فیصدی نمرات۷۰ الی-۱۰۰ از دوره لیسه خویش داشته باشد.
شخص که بنابرمشکلات مالی دانشگاه را رها کرده باشد ویا می کند٬ و نتچه امتحاناتش ۷۰-۱۰۰ قیصد بوده باشد
شخص مورد نظر از خانواده باشد که با خشونت یا سوء استفاده مواجه باشد و یا هم به طور مستقل توسط شخص سوم مانند نهاد های جامعه مدنی و نهاد های غیر دولتی معرفی شده باشد.
شخص از نظر مالی محروم و یا فاقد از منابع مالی برای ادامه تحصیل باشد.
شخص دارای شور و شوق تحصیل بوده و بصورت استثنایی آرزوی علمی داشته باشد.
شخص تعهد همکاری با دیگر زنان را داشته باشد همچنین آرزوی مبارزه با تبعیض برای حمایت از دیگر محصلین دختر راداشته باشد.
توسط نهاد های همکار و نهاد های مثل سازمان های غیر دولتی پیشنهاد شده باشد.
یاد داشت:
لطفا فورم های خود را از طریق ایمیل با یکی از سازمانهای

 غیر دولتی، دانشگاها یا هم از طریق نهادهای جامعه مدنی و نهاد های علمی بفرستید.
بعد از تکمیل درخواستی خویش را به ایمیل آدرس زیر تا به تاریخ پنجم دسمبر سال ۲۰۱۶ بفرستید.
سمیرا صدیقی.
sadeeqi001@gmail.com,
بعد از بسته شدن تاریخ معین درخواستی ها دیگر طی مراحل نخواهد شد.
برای معلومات دیگر و در صورت سوال به این شماره زنگ بزنید.)۰۷۴۸۳۱۲۶۴۴

farkhunda-trust-scholarship-form-3-2